ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 12 / 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5002493)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Κανάρη 20,  T.K. 10674  ΑθήναTηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail:info@depeka.grURL:www.epeka.gr

 

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τους ισοβαθμούντες υποψηφίους υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 12 / 2017 Ανακοίνωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κόνιτσας» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002493), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων» του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

                                                                                                          

Αθήνα, 14/09/2017

Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)

ως Δικαιούχος Φορέας της ανωτέρω Πράξης

Ανακοινώνει

  1. Ότι, εν δυνάμει του υπ. αριθμ HK6/14.09.2017 πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Οργάνου του Φορέα, αναρτήθηκαν σήμερα, στο δικτυακό τόπο του Φορέα (www.epeka.gr) οι πίνακες κατάταξης βάσει των στοιχείων/ αποτελεσμάτων της εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 12/2017 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, στα πλαίσια υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης. Οι εν λόγω πίνακες θα αναρτηθούν και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης.

  2. Επιπλέον, δυνάμει του ανωτέρω πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Οργάνου του Φορέα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τους υποψηφίους της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 12/2017 Ανακοίνωσης, οι οποίοι, μετά την κατάρτιση των ανωτέρω πινάκων κατάταξης, ισοβαθμούν σε όλα τα επιμέρους κριτήρια

  3. Η εν λόγω κλήρωση θα διενεργηθεί στη διεύθυνση Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 44100 Κόνιτσα (Δημαρχείο Κόνιτσας), στις 19/09/2017 και ώρα 09:00. Καλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να παραστούν στην διαδικασία.

  4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της ανωτέρω Ανακοίνωσης ΣΟΧ.

Επισυνάπτονται:

- Οι πίνακες κατάταξης βάσει των στοιχείων/ αποτελεσμάτων της εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΩΔ. 101 - ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΔ. 102 - ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

-  Οι Πίνακες των προς κλήρωση, ανά θέση, υποψηφίων:

ΚΩΔ. 102 - ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Α/Α 1-Α/Α 2 ΚΑΙ Α/Α/ 27-Α/Α 28 ΔΙΟΤΙ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕΝ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΙΣΧΥΕΙ Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ " ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) ΚΑΙ, ΑΝ ΑΥΤΕΣ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ, ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Η ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΩΝ) ΚΑΙ ΟΥΤΩ ΚΑΘΕΞΗΣ."