Μάρτιος 2019

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 3/2019 ΣΟΧ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ: KOINΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5001735)

 


EPEKA

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τους ισοβαθμούντες υποψηφίους υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2019 Ανακοίνωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Χαλκηδόνας» (Κωδικός ΟΠΣ: 5001735), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Αθήνα, 19/3/2019

Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)
ως Δικαιούχος Φορέας της ανωτέρω Πράξης
Ανακοινώνει

  1. Ότι, εν δυνάμει του υπ. αριθμΚΜΧ15/12.3.2019 πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Οργάνου του Φορέα, αναρτήθηκαν σήμερα, στο δικτυακό τόπο τουΦορέα (www.epeka.gr) οι πίνακες κατάταξης , λόγω μη υποβολής ενστάσεων έως τη λήξη της σχετικής προθεσμίας (22/2/2019-4/3/2019) της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2019 Ανακοίνωσηςγια την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, στα πλαίσια υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης. Οι εν λόγω πίνακες θα αναρτηθούν και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης.

  2. Επιπλέον, δυνάμει του ανωτέρω πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Οργάνου του Φορέα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τους υποψηφίους της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ3/2019Ανακοίνωσης, οι οποίοι, μετά την κατάρτιση του ανωτέρω πινάκα κατάταξης, ισοβαθμούν σε όλα τα επιμέρους κριτήρια

  3. Η εν λόγω κλήρωση θα διενεργηθεί στο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Χαλκηδόνας (Τέρμα Εθνικής Αντιστάσεως – Χαλκηδόνα) , στις 22/3/2019 και ώρα 12.30 μμ. Καλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να παραστούν στην διαδικασία.

  4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της ανωτέρω Ανακοίνωσης ΣΟΧ.

 

Πίνακας αποτελεσμάτων
ΚΩΔ.101-ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

Πίνακας κληρώσεων
ΚΩΔ.101 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ_ΚΛΗΡΩΣΗ_ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

 

 

 

kmakedonia

visual id ESPA

accessibility