Μάρτιος 2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 13/2018 ΣΟΧ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ: KOINΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ(ΚΩΔ. ΟΠΣ 5003503)


EPEKA

ΑνάρτησηΟριστικώνΑποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 13/ 2018 Ανακοίνωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Ύδρας: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ύδρας» (Κωδικός ΟΠΣ: 5003503), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Αθήνα, 19/3/2019

Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)
ως Δικαιούχος Φορέας της ανωτέρω Πράξης
Ανακοινώνει

  1. Ότι, εν δυνάμει του υπ. αριθμ ΑΥ7/19.3.2019 πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Οργάνου του Φορέα για Έγκριση/ Ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 13/2018 Ανακοίνωσης και για Έγκριση προσλήψεων στα πλαίσια της ανωτέρω Πράξης, αναρτήθηκαν σήμερα, στο δικτυακό τόπο του Φορέα (www.epeka.gr) τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, στα πλαίσια υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στους συνημμένους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανά ειδικότητα.

  2. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση, πληροφορία ή διευκρίνιση επί όλων των ανωτέρω, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο HelpDesk του Φορέα, στο τηλέφωνο 210-3625300 (ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00).

  3. Οι προσληπτέοι θα ενημερωθούν με νεώτερη ανακοίνωση σχετικά με τις ενέργειες που αφορούν τη διαδικασία προσλήψεων.

  4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της ανωτέρω Ανακοίνωσης ΣΟΧ.

Πίνακες αποτελεσμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_ΥΔΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΥΔΡΑ
KΩΔ. 101-ΠΕ_ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ_ΥΔΡΑ
ΚΩΔ. 102-ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ_Α_ΥΔΡΑ
ΚΩΔ. 103-ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ_ΥΔΡΑ
ΚΩΔ 104 ΠΕ_ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ_Α_ΥΔΡΑTRG

visual id ESPA

accessibility