ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

,

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 10 / 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5002354)

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Κανάρη 20,  T.K. 10674  ΑθήναTηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail:info@depeka.grURL:www.epeka.gr

 

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τους ισοβαθμούντες υποψηφίους υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 10 / 2017 Ανακοίνωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Ζακύνθου» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002354), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Αθήνα, 14/09/2017

Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)

ως Δικαιούχος Φορέας της ανωτέρω Πράξης

Ανακοινώνει

  1. Ότι, εν δυνάμει του  υπ. αριθμ ΙΝΖ6/14.09.2017 πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Οργάνου του Φορέα, αναρτήθηκαν σήμερα, στο δικτυακό τόπο του Φορέα (www.epeka.gr) οι πίνακες κατάταξης βάσει των στοιχείων/ αποτελεσμάτων της εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 10/2017 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων, στα πλαίσια υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης. Οι εν λόγω πίνακες θα αναρτηθούν και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης.

  2. Επιπλέον, δυνάμει του ανωτέρω πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Οργάνου του Φορέα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τους υποψηφίους της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 10/2017 Ανακοίνωσης, οι οποίοι, μετά την κατάρτιση των ανωτέρω πινάκων κατάταξης, ισοβαθμούν σε όλα τα επιμέρους κριτήρια

  3. Η εν λόγω κλήρωση θα διενεργηθεί στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ : 29100 Ζάκυνθος (Γραφειο Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας-1ος Όροφος), στις 18/09/2017 και ώρα 12:45, Καλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να παραστούν στην διαδικασία.

  4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της ανωτέρω Ανακοίνωσης ΣΟΧ.

Επισυνάπτονται:

- Οι πίνακες κατάταξης βάσει των στοιχείων/ αποτελεσμάτων της εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΩΔ. 101-ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΔ.102-ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ.103-ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΔ.104-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ.105-ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΚΩΔ.106-ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ

ΚΩΔ.107-ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

-  Οι Πίνακες των προς κλήρωση, ανά θέση, υποψηφίων:

ΚΩΔ. 101 - ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΔ. 102 - ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ. 103- ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΔ. 104- ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΩΔ. 105- ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΟΤΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΣΤΗΛΗ "ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ") ΟΙ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΙΣΧΥΕΙ Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ".

ΚΩΔ. 107- ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

 

 

visual id ESPA

accessibility