ΜΑΪΟΣ 2017

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5001734)

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Κανάρη 20,  T.K. 10674  ΑθήναTηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail:info@depeka.grURL:www.epeka.gr

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 4 / 2017 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βισαλτίας» (Κωδικός ΟΠΣ: 5001734), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

                                                                                                               
Αθήνα, 17/05/2017
 
Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)
ως Δικαιούχος Φορέας της ανωτέρω Πράξης

Ανακοινώνει

 

  1. Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2616/10.05.2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2017 (αρ. πρωτ. ΕΠΕΚΑ Γ-21/ΚΜ-25/26.04.2017) ακυρώνεται λόγω μη αναφοράς της εντοπιότητας ως κριτήριο προτεραιότητας.
  2. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την νέα Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2017 (μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τη συγχρηματοδοτούμενη δράση “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών”» και το Ειδικό Παράρτημα (Α1): Απόδειξης χειρισμού Η/Υ) καθώς και την αίτηση με κωδικό έντυπο ΣΟΧ: α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα (http://www.epeka.gr/index.php/8-news/145-maios-2027), β) στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (διεύθυνση: Αθανασίου Αργυρού 28, Τ.Κ. 62200 Νιγρίτα) και γ) στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης.

 

 

 

 

visual id ESPA

accessibility