ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Προς το σκοπό ευρύτερης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των τρίτων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα προώθησης της κοινωνικής και εργασιακής ενσωμάτωσης, αλλά και των ευρύτερων πληθυσμών των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ο ΦΠΣΥΥ εφαρμόζει δράσεις Δημοσιοποίησης για την ευρύτερη διάδοση και προβολή των έργων.

Ειδικότερα ο Φορέας προβάινει στις ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις δημοσιοποίησης :

1. Έκδοση και διάδοση  εντύπου υλικού, αφισών κλπ.

2. Περιοδική έκδοση και διάδοση Newsletter

3. Έκδοση ανακοινώσεων, προσκλήσεων ενδιαφέροντος και δημοσιεύσεων για συμμετοχή    ωφελούμενων, μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε σχέδια δράσης και πρωτοβουλίες που υλοποιεί

4. Διοργάνωση Ημερίδων, συνεδριών, happenings, forum κλπ. συναφών δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα κοινωνικής και εργασιακής ενσωμάτωσης

5. Εκπόνηση ερευνών-μελετών σε θέματα ευαθών κοινωνικά ομάδων και καταπολέμησης των διακρίσεων και ανισοτήτων στην αγορά εργασίας

6. Κατασκευή και λειτουργία δικτυακών πυλών στα πλαίσια υλοποίησης των σχεδίων δράσεως και πρωτοβουλιών κλπ.


visual id ESPA

accessibility