logo ESPA gr

Νεα ανακοινωσεις

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ «ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κιθαιρώνεια» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης: «“Κιθαιρώνεια” – Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική»,

 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Κιθαιρώνεια»

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κιθαιρώνεια» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης: «“Κιθαιρώνεια” – Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική», που εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Στόχος της παρέμβασης είναι η κοινωνική-επαγγελματική ένταξη των ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και των δυνητικών ωφελούμενων, νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, στην ευρύτερη περιοχή της  Δυτικής Αττικής (Δήμος Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας κλπ.), μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό απασχόλησης των ωφελούμενων σε δυναμικές επιχειρήσεις της περιοχής και ίδρυσης από αυτούς Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 ή/και εμπορικών επιχειρήσεων στον  κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων του δευτερογενούς τομέα, που αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της περιοχής παρέμβασης.

 

Αντικείμενο της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των τοπικών Φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για άνεργα μέλη της Ομάδας Στόχου, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιοχής Παρέμβασης. 

 

Ομάδα - Στόχος της παρέμβασης είναι εξήντα τρείς (63) άνεργοι - εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,  ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς και δυνητικά ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών/Πολυτεχνικών Σχολών)  και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, σύμφωνα με τους ειδικότερους στόχους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης, στην ευρύτερη περιοχή υλοποίησης.

Η Περίοδος Υλοποίησης της ανωτέρω Παρέμβασης είναι Δεκέμβριος 2013-Δεκέμβριος 2014.

 

Οι Δράσεις της ανωτέρω Παρέμβασης υλοποιούνται από τους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, και ειδικότερα από τους κάτωθι φορείς:

  •           ΚΕΚ ΔΙΟΝ – Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης  – Συντονιστής
  •           Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας
  •           Δήμος Ασπροπύργου
  •           Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Π.Ε.Κ.Α)- Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
  •           ΑΡΒΙΣ Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδος Α.Ε (ΑΡΒΙΣ Α.Ε.) 
  •           Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.)
  •           Θ. Αλεξανδρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. - Ωmega Technology
 
 

 

Σε όλες τις ανωτέρω Δράσεις έχουν ήδη αρχίσει οι ενέργειες προσέγγισης και επιλογής των υποψηφίων ωφελούμενων ατόμων. Η επιλογή τους θα συνεχίζεται σταδιακά μέχρι την ολοκλήρωση του συνολικού αριθμού ωφελούμενων.Οι εν λόγω Δράσεις θα ολοκληρωθούν εντός του έτους  2014 και όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κάτωθι δομές προκειμένου να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες και την προετοιμασία τους για την υποβολή  αιτήσεων συμμετοχής στις ανωτέρω Δράσεις (απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία υποβολής αιτήσεων κλπ.):

 

  1.    Για συμμετοχή σε Δράσεις Συμβουλευτικής:

Δομή Στήριξης Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α», Οδός Χ. Μούσκου 18, Τ.Κ. 15772 Άνω Ιλίσια, τηλ.: 210-7707990

  1.    Για συμμετοχή σε Δράσεις Κατάρτισης:

Κεντρική Δομή  ΚΕΚ ΔΙΟΝ,  Οδός Χ. Μούσκου 18, Τ.Κ. 15772 Άνω Ιλίσια, τηλ.: 210-7707990

  1.    Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα :

Γραφεία ΚΕΚ ΔΙΟΝ (Συντονιστής Εταίρος), Κανάρη 20 , Τ.Κ. 10674 Αθήνα, τηλ.:210-3625300

Συντονιστής Εταίρος Α.Σ.:

ΚΕΚ ΔΙΟΝ – Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης           

Η Πράξη «“Κιθαιρώνεια” – Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7:«Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8:«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

  

 

Συνημμένα:

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

3. ΑΦΙΣΑ

4. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

visual id ESPA

accessibility