ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 -2013

 

Κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ο Φορέας υλοποίησε τις ακόλουθες ενέργειες ενίσχυσης/προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής στήριξης  ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων που πλήττονται από την οικονομική κρίση, στο πλαίσιο κοινωνικών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. 

 Προγράμματα Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας με αντικείμενο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε έμμεσα ωφελούμενους (προσλήψεις ανέργων) καθώς και  την παροχή υπηρεσιών  ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης  προς άμεσα ωφελούμενα μέλη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού που πλήττονται από τη φτώχεια, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»

 Προγράμματα Δημιουργίας Θέσεων Απασχόλησης  Κοινωφελούς Χαρακτήρα  σε τοπικό επίπεδο στον τομέα του Πολιτισμού(προσλήψεις ανέργων), στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»

 Προγράμματα τοπικής πρωτοβουλίας απασχόλησης και επιχειρηματιότητας (ΤΟΠΕΚΟ)

Τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)

 Προγράμματα «Στέγαση και Επανένταξη»

Προγράμματα Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης (ΕΤΕ) Υπηκόων Τρίτων Χωρών

  Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» υπηρεσιών Α’ θμιας Κοινωνικής Φροντίδας Ηλικιωμένων & ατόμων με προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης (κοινωνική φροντίδα, νοσηλευτική/ιατρική φροντίδα, βοηθητικές υποστηρικτικές υπηρεσίες)

Πρόγραμμα συμβουλευτικής σε γυναίκες ΡΟΜΑ, μέσω παροχής ατομικών συνεδριών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»